Rugăciuni în cinstea Inimii Preasfinte a lui Isus

 

Consfinţire către inima dumnezeiască a lui Isus

Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, priveşte spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi şi ca să fim mai strâns uniţi cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfinţeşte de bunăvoie Inimii tale preasfinte.

Mulţi nu te-au cunoscut niciodată, mulţi au dispreţuit poruncile tale şi s-au lepădat de tine. Fie-ţi milă şi de unii şi de alţii şi atrage-i pe toţi la Inima ta preasfântă.

Doamne, fii regele nu numai al credincioşilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci şi al fiilor rătăciţi, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.

Fii regele acelora pe care i-au înşelat părerile greşite şi al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului şi al unirii în credinţă, ca în curând să nu fie decât o singură turmă şi un singur păstor.

Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură şi fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniştea bunei orânduiri şi fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas: „Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem slavă şi cinste în vecii vecilor.” Amin.


OFICIILE CĂTRE PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS

Rugăciune pentru a-i oferi lui Dumnezeu ziua întreagă

Dumnezeul meu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, îţi închin în unire cu vredniciile lui Isus Cristos toate rugăciunile, faptele şi suferinţele mele din această zi, spre mai marea slavă a ta, spre împlinirea sfintei tale voinţe, spre cinstirea preasfintei Fecioare Maria, scumpa mea Mamă, a îngerului meu păzitor şi a tuturor sfinţilor mijlocitori ai mei, spre deplina iertare şi îndestulare a păcatelor mele, spre întoarcerea păcătoşilor şi statornicia celor drepţi, după intenţia Sfântului Părinte papa, pentru dobândirea sfintelor indulgenţe, spre uşurarea şi scăparea sufletelor din Purgator, spre folosul şi desăvârşirea sufletească a confraţilor mei închinători ai Inimii dumnezeieşti şi a tuturor acelora pentru care sunt dator a mă ruga; ca mulţumire pentru toate harurile pe care ai binevoit să mi le dai până acum, pentru vredniciile lui Isus Cristos. Amin.

OFICIUL I: Propovăduitorul

Afecte
Binevoieşte, veşnice Părinte, a ne da lumina trebuincioasă, pentru ca preasfânta Inimă a lui Isus să fie cunoscută de toţi. Înflăcărează, Duhule Sfinte, inimile noastre, pentru ca să o iubim cu înflăcărare.
Şi tu, o preasfântă Fecioară, intervino cu puternica ta mijlocire, ca să simtă puterea ei toţi cei care aleargă la nemărginita milostivire a Inimii lui Isus.

(Adesea în timpul zilei, spune:)
Mă închin ţie, o, Isuse din preasfântul Sacrament şi cinstesc Inima ta atât de înflăcărată de iubire către mine. Tu eşti locul dulcei mele retrageri, scumpul obiect al iubirii mele.
Isuse al meu, doresc ca în această clipă să vii în sufletul meu şi să mă aprinzi, o Inimă dumnezeiască de focul tău ceresc.

(O clipă de tăcere sacră)

Mă unesc cu tine, o, cor măreţ al tronurilor, pentru a cinsti, în tovărăşie cu voi, dumnezeiasca Inimă a lui Isus.

Vizita la preasfântul Sacrament
Te rog, pentru vredniciile preadulcei tale Inimi, o, Domnul meu din Sacramentul altarului, să binevoieşti a domni peste toate inimile şi mai cu seamă peste noi, sărmanii tăi închinători, şi să lucrezi în noi după planurile tale pline de iubire.

(Deseori în timpul zilei spune:)
Slavă Tatălui…

Ajută-mă, o Isuse al meu, să pot atrage vreun suflet la evlavia preasfintei tale Inimi, sau de nu-mi este dat atât, cel puţin înflăcărează tot mai mult de iubirea ta sfântă pe acelea pe care le ai deja.

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.

Rugăciune
Pentru nemărginita ta bunătate, o Isuse al meu vrednic de iubire, fă ca toţi, cunoscând plăcerile înşelătoare ale lumii, să vină la tine pentru a gusta plăcerile nespuse ce le ţii pregătite pentru aceia care te iubesc cu sinceritate.

Propunere
Caută să atragi pe cineva la evlavia preasfintei Inimi a lui Isus.

OFICIUL II: Îndestulătorul

Rugăciune de închinare, (vezi oficiul I)

Afecte
Îţi cer iertate, o Isuse al meu, pentru necinstirile ce într-una le primeşti în preasfântul Sacrament.
Măreţ cor al puterilor cereşti, vino în ajutorul meu, pentru a îndestula preasfânta Inimă a lui Isus de Liturghiile rău săvârşite, de împărtăşaniile făcute cu răceală de către sufletele care îţi sunt închinate în mod deosebit, mai cu seamă de către mine şi confraţii mei închinători ai Inimii dumnezeieşti şi, în sfârşit, de tot ce i-ar fi putut pricinui neplăceri cu ceva.

Vizita la preasfântul Sacrament
Mă ascund în rănile preasfinte ale lui Isus, pentru a nu mă mai despărţi niciodată de El. Închin, o Dumnezeul meu, Maiestăţii tale divine această preasfântă inimă, pentru a îndestula necinstea pe care o primeşti într-una din partea păcătoşilor.

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc!

Rugăciune
O Inimă preaiubitoare a scumpului meu Isus, câte ofense nu primeşti în Sfânta Euharistie, preavrednică de închinare! În acest sacrament tu ne dai dovada cea mai frumoasă şi sigură a dragostei tale; oamenii însă îţi arată nerecunoştinţa cea mai mare. O, de-aş putea să şterg, chiar cu sângele meu, o aşa mare nelegiuire.
Vreau, o Isuse al meu, să întrebuinţez orice mijloc pentru a îndestula atâtea insulte. Îţi consfinţesc toate zilele vieţii mele şi, din dragoste către Inima ta, vreau să încredinţez Tatălui ceresc, în numele tău, cea din urmă suflare a vieţii mele. Amin.

Propunere
Îndeplineşte-ţi cu cea mai mare sârguinţă datoriile stării tale.

OFICIUL III: Închinătorul

Rugăciune de închinare…,

Afecte
Din adâncul inimii mele mă închin ţie, Preasfântă Treime, şi în unire cu preasfânta Inimă a lui Isus, te binecuvântez şi te laud din toate puterile sufletului meu. O, cât aş dori să pot înlocui, într-un mod oarecare, prin slabele mele afecte, uitarea obştească de tine, o Dumnezeul meu, ce domneşti aşa de mult în lume!

(Deseori în timpul zilei spune:)
Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Dumnezeul universului; plin e tot pământul de mărirea lui. Slavă Tatălui, slavă Fiului, slavă Duhului Sfânt!

Vizita la preasfântul Sacrament
Isuse din preasfântul Sacrament, dă-mi mie şi tuturor confraţilor mei închinători şi fraţi ai Inimii tale dumnezeieşti, tuturor preoţilor şi religioşilor, duhul de a îndeplini bine, cu fervoare şi cu râvnă sfântă datoriile stării noastre.

(de trei ori în timpul zilei:)
O cor preasfânt al domniilor cereşti, închinaţi împreună cu mine, Inimii vrednice de respect a lui Isus, tot binele ce se face în lumea întreagă şi consfinţiţi-l spre mai mare slavă a ei.

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.

Rugăciune
O Isuse al meu, vrednic închinător al maiestăţii dumnezeieşti, mă unesc cu tot duhul meu la închinarea adusă veşnicului Părinte de către Inima ta preasfântă şi aş voi să pot cuprinde în credinţa şi iubirea mea toate afectele ce tu însuţi le insufli preasfintei Fecioare Maria şi sfinţilor tăi pentru a ţi se închina şi a te preamări pentru toată veşnicia, după cum eşti vrednic.

Propunere
Caută să ai cel mai mare respect în Biserică.

OFICIUL IV: Iubitorul

Rugăciune de închinare…,

Afecte
O Serafimilor fericiţi ai Paradisului, dobândiţi-mi acele flăcări de iubire către preasfânta Inimă a lui Isus de care sunteţi aprinşi voi şi înlocuiţi, prin neîntrerupta voastră închinare, răceala cea mare.

Vizita la preasfântul Sacrament
O Inimă vrednică de închinare a lui Isus al meu din preasfântul Sacrament al altarului, eu îţi consfinţesc toate clipele vieţii mele. Închide-mi inima în acest sfânt Lăcaş împreună cu tine, pentru ca în unire cu corul Serafimilor să ţi se închine şi să te iubească întotdeauna.

(Spune adesea:)
Te iubesc o Inimă preavrednică de iubire a lui Isus, da, te iubesc, însă, vai, cu o iubire prea rece. Fă-mă să ard, şi împreună cu mine, fă să ardă toate făpturile de focul dragostei tale, acum şi-n veşnicie!

(Înainte de culcare spune:)
Eu dorm, însă inima mea veghează cu cea a iubitului meu Mântuitor.

(Trezindu-te în timpul nopţii:)
Te iubesc, o Inimă preadulce a lui Isus, împreună cu Serafimii şi mai cu seamă cu preasfânta Fecioară Maria.

(Dimineaţa când te trezeşti:)
Vă mulţumesc pentru închinarea pe care voi, o fericiţilor Serafimi, aţi prezentat-o Inimii vrednice de cinste a lui Isus al meu.

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.

Rugăciune
Preasfântă Inimă a lui Isus al meu, focar dumnezeiesc al acestui foc de iubire, pe care ai venit să-l aprinzi pe pământ şi pe care atât de mult îl doreşti să se aprindă în toţi, fă ca inimile noastre să fie consumate de nişte flăcări atât de fericitoare. Serafimi ai curţii cereşti, vă rog cu cea mai mare stăruinţă, să spuneţi Autorului vieţii mele că doresc din inimă să ard şi să mă mistui de iubire faţă de Dânsul.

Propunere
Fii cât se poate de corect în săvârşirea celor mai mici acţiuni.

OFICIUL V: Ucenicul

Rugăciune de închinare…

Afecte
O Doamne, fă ca toţi, îndeosebi preoţii, care sunt învăţătorii credincioşilor, să se folosească de pildele de lumină ale Inimii tale dumnezeieşti şi niciodată să nu se îndepărteze de învăţătura cerească.

(În timpul zilei, retrăgându-te la preasfânta Inimă:)
Inimă lui Isus, şcoala sfintei iubiri, în tine mă adăpostesc, pentru ca îndepărtând de la mine toate ştiinţele deşarte ale lumii, să-mi aprinzi inima de afecte sfinte.

Vizita la preasfântul Sacrament
Vino Duhule Creator, cercetează inimile alor tăi, umple cu har ceresc sufletele pe care le-ai creat.

– Tu te numeşti întăritor, harul lui Dumnezeu cel Înalt, izvor viu, foc, dragoste şi uncţiune duhovnicească. Tu în daruri înşeptit, degetul dreptăţii părinteşti, tu legiuita făgăduinţă a Tatălui, care dai graiul limbilor.
– Aprinde lumina în simţuri, revarsă dragostea în inimi, întăreşte slăbiciunea trupului nostru cu puterea ta necurmată.
– Pe duşman să-l alungi mai departe şi să ne dăruieşti grabnic pacea, pentru ca avându-te călăuză să ne ferim de orice stricăciune.
– Prin tine să-l cunoaştem pe Tatăl şi să-l descoperim pe Fiul şi să credem totdeauna în tine.
– Slavă fie lui Dumnezeu Tatăl şi Fiului care a înviat din morţi şi Duhului mângâietor, acum şi-n vecii vecilor. Amin.

V. Trimite Duhul tău şi din nou se vor face.
R. Şi vei reînnoi faţa pământului.

Să ne rugăm:
Dumnezeule, care prin lumina Duhului Sfânt ai învăţat inimile credincioşilor, dă-ne harul, ca în acelaşi Duh să recunoaştem cele drepte şi să ne bucurăm totdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos Domnul nostru. Amin.
Dumnezeule, care luminezi pe orice om care vine în lume şi îndrumi orice voinţă, revarsă strălucirea cerească a neplăsmuitei tale înţelepciuni asupra tuturor celor nenorociţi; fă să primească cu supunere în inimile lor marile adevăruri ale sfintei tale Evanghelii.
O, câte învăţături desăvârşite nu ne vin din dumnezeiasca ta inimă! Fă, o bune Isuse, ca fiind primite şi păstrate cu îngrijire de către noi, să producă roade îmbelşugate de virtuţi creştineşti. Iar voi, Heruvimilor, primiţi-mă în tovărăşia voastră distinsă pe care o aveţi de la Inima preasfântă a lui Isus.

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.

Rugăciune
O, cât de repede devine desăvârşit acela, o Inimă dumnezeiască, al cărui învăţător eşti tu! Învaţă-mă şi pe mine, o Inimă vrednică de iubire, odată ce ai binevoit să mă primeşti de ucenicul tău, deschide-ţi intrarea în inima mea, fă-o supusă învăţăturilor tale dumnezeieşti şi întoarce pe toţi aceia care se împotrivesc adevărului.

Propunere
Păstrează cât se poate mai mult reculegerea interioară în timpul zilei.

OFICIUL VI: Victima

Rugăciune de închinare,

Afecte
Dumnezeul meu, doresc să mă jertfesc pe mine însumi, în unire cu Inima preasfântă a lui Isus, pentru a potoli şi a împăca durerea ta la vederea păcatelor oamenilor. Mă jertfesc ţie, preasfântă Inimă a lui Isus, pentru ca să binevoieşti să mă faci părtaş de prezenţa ta în preasfântul Sacrament şi să conformezi afectele mele cu cele ale preaarzătoarei tale iubiri.

Vizita la preasfântul Sacrament
Te preamăresc în unire cu sfântul cor al Puterilor, o dreptate dumnezeiască, care pentru mântuirea noastră ai fost îndestulată de această Inimă divină, jertfită din dragoste pentru noi la Sfânta Liturghie. O, veşnice Părinte, în unire cu această Inimă dumnezeiască, ce acum se jertfeşte pe sine însăşi din dragoste către mine, îţi închin sufletul, trupul şi toate faptele mele prezente şi viitoare. O, ai milă de mine şi de toţi păcătoşii!

În fiecare I Vinere din lună: O Inimă preamilostivă.

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.

Rugăciune
O preasfântă Inimă, care te faci victimă de iubire pe altarele noastre, care nu doreşti şi nu ceri altceva decât să ne unim cu tine ca victime părtaşe la jertfa ta; primeşte-mă, Doamne, ia-mă în stăpânire pentru ca să fiu jertfă închinată şi mistuită de flăcările iubirii tale, spre mai marea slavă a veşnicului Părinte şi pentru întoarcerea păcătoşilor. Părinte ceresc, care m-ai ales de victimă, primeşte-mă cu bunătate, pentru preasfânta Inimă a lui Isus, jertfit pentru mine.

Propunere
Fă vreo faptă de mortificaţie lăuntrică sau externă.

OFICIUL VII: Sluga credincioasă

Rugăciune de închinare…

Afecte
O Inimă preadulce a lui Isus, ce slavă e pentru mine a purta lanţurile unei iubiri aşa de gingaşe şi mărinimoase care de bună voie mă ţine strâns unit cu tine, o binele meu din preasfântul Sacrament.

(La sunetul ceasului:)
Fie îndeplinită, lăudată şi în veci preamărită în toate voinţa preadreaptă, preaînaltă şi preavrednică de iubire a lui Dumnezeu!

Vizita la preasfântul Sacrament
Primeşte, o Domnul meu, Isuse Cristoase, rugăciunea ce ţi-o face sluga ta, pentru a dobândi de la nemărginita-ţi milostivire harul să te pot vizita în acest Sacrament vrednic de închinare, mai des şi mai vredniceşte şi să dobândesc tuturor inimilor roade de har şi de mântuire de la tine, Izvorul nesecat.
Sfinţilor Arhangheli, chemaţi pe cei invitaţi la masa Mielului dumnezeiesc şi îmbrăcaţi-i cu haina de nuntă.

(Rugăciunea Tatăl nostru…)

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.

Rugăciune
O iubire atotputernică a Dumnezeului meu care ai rupt lanţurile care mă ţineau departe de tine! O, de mi-ar fi dat să pot atrage pe toţi aceia care, ca şi mine, s-au îndepărtat, pentru a-i face să guste, aşa cum gust eu la picioarele altarului tău, bucuriile acestei sfinte legături ce mă uneşte cu tine. O, legătură misterioasă cu Isus în Sacramentul iubirii sale! Eu mă consfinţesc cu totul pentru a te cinsti şi a căuta, sau a dori cel puţin, să atrag inimile la tine.

Propunere
Supune-te insuflărilor divine.

OFICIUL VIII: Rugătorul

Rugăciune de închinare…

Afecte
Veşnice Părinte, însufleţit de credinţă vie şi de încredere deplină în vredniciile Inimii preasfinte a lui Isus, Fiul tău, îţi închin aceleaşi merite ale lui Isus Cristos, pentru a dobândi plinătatea harurilor atât pentru mine, cât şi pentru aceia care se află în vreo primejdie sufletească sau trupească. Binevoieşte a da, o milostive Dumnezeule, pentru Inima preasfântă a lui Isus, harul tău sărmanilor muribunzi şi scapă sufletele sfinte din Purgator de suferinţele ce le îndură.

(Adesea în timpul zilei, spune:)
Veşnice Părinte, pentru Inima preasfântă a lui Isus, Fiul tău, singurul obiect al plăcerilor tale, binevoieşte a-mi da…(spune harul dorit)

Vizita la preasfântul Sacrament
Măreţe cor al îngerilor şi îndeosebi îngerul meu păzitor, întovărăşiţi-mă în timpul acestei vizite la Domnul nostru din preasfântul Sacrament al altarului şi, în unire cu Inima preasfântă a lui Isus, închinaţi veşnicului Părinte toate faptele şi suferinţele mele din această zi spre mai mare slavă a sa şi spre uşurarea sufletelor din Purgator.

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.

Rugăciune
Ascultă, o Inimă dumnezeiască, glasurile celor nevoiaşi şi fii Mângâietorul celor necăjiţi, deoarece a fost totdeauna plăcerea ta să ierţi şi să faci bine tuturor.

Propunere
Să faci în fiecare zi o faptă de dragoste sau de umilinţă faţă de aproapele.

OFICIUL IX: Râvnitorul

Rugăciune de închinare…

Afecte
O Inimă preasfântă a lui Isus, preamăreşte-te pe tine însăţi, făcând ca toţi, cu ajutorul tău, să ajungă la desăvârşirea virtuţilor creştineşti, însă mai cu seamă noi, care suntem evlavioşi faţă de tine.
Şi voi, Puterile curţii cereşti, prezentaţi-vă în unire cu celelalte coruri îngereşti Maiestăţi Domnului şi prin mijlocirea voastră dobândiţi ca Inima preasfântă a lui Isus să fie cunoscută în toate părţile pământului şi să atragă la iubirea sa pe toţi cei credincioşi care nu o cunosc şi pe atâţia creştini care neglijează să-i dea cinstea cuvenită.

(Adesea în timpul zilei, spune:)
O Inimă vrednică de închinare, cât de mare este dorinţa mea de a putea îndestula iubirea ta, pentru greşeala ce ar fi săvârşit-o vreo unul dintre confraţii mei, care ar fi nepăsători în a-şi îndeplini oficiul.

Vizita la preasfântul Sacrament
Mă închin ţie, Isuse din Sacramentul altarului şi cinstesc Inima ta aşa de înflăcărată din dragoste către mine. Doresc, o Inimă preasfântă, ca în această clipă să intri înlăuntrul duhului meu şi să mă aprinzi de focul tău ceresc.

(O clipă de tăcere sacră)
Slavă Tatălui…

Aspiraţie
Inimă dulce a Omului-Dumnezeu, ardă în pieptu-mi iubirea-ţi mereu!
O, Marie, Maica Domnului ceresc, a lui Inimă preasfântă fă de-a pururi s-o iubesc.

Rugăciune
O Sfântă Inimă a lui Isus, plină de iubire faţă de noi, cât de vrednică eşti de a fi iubită de toţi. Când va veni clipa în care te voi vedea iubită cu înflăcărare de toţi? O, de aş putea răspândi minunăţiile iubirii tale şi dobândi din partea tuturor o adevărată corespundere!

Propunere
Împiedică cu prudenţă, dacă se poate, necinstirile care se fac lui Dumnezeu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.